image banner
 
 • KẾ HOẠCH Phổ biến pháp luật đợt II năm 2023

  Phổ biến pháp luật đợt II năm 2023 nhằm quán triệt kịp thời tới tất cả các cơ quan đơn vị trong thị trấn và mọi tầng lớp Nhân dân trong toàn thị trấn về nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Dầu khí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội khoá XV, kỳ họp thứ 4 thông qua; các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân

 • KẾ HOẠCH Triển khai Đề án Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị trấn Phố Lu giai đoạn 2023 - 2027

  Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong thực hiện chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật nêu tại mục I của Đề án 407.

  Tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thông qua các kênh thông tin, tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

  Phấn đấu 100% Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của UBND huyện và các phòng chuyên môn . 

Tin tức
Thống kê truy cập
 • Đang online: 4
 • Hôm nay: 25
 • Trong tuần: 279
 • Tất cả: 8,164
Đăng nhập